Nuclei–Encoded Line-Logic » tem2 4

tem2 4
tem2-41.jpeg