Nuclei–Encoded Line-Logic » tem2 3

tem2 3
tem2-3.jpeg