Nuclei–Encoded Line-Logic » tem2 2

tem2 2
tem2-2.jpeg